Писарница

 У Судској писарници обављају се административно-технички послови, послови пријема писмена и овере исправа по свим предметима, а Судским пословником ближе се уређује начин обављања тих послова. У суду постоје: кривична, парнична (у оквиру које је писарница за радне и породичне спорове), ванпарнична ( у оквиру које је и оставинска писарница) и извршна писарница.

 

Радом судске писарнице руководи управитељ писарнице, који истовремено може водити послове појединих организационих јединица писарнице.

 

Писарница је подељена на више одсека. Радом одсека руководи шеф одсека под надзором управитеља писарнице.

 

У складу са Судским пословником, Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Другом основном суду у Београду, референти у писарницама обављају следеће послове:

 

 • - изношење предмета судијама у рад након задужења судије предметом кроз АВП програм,
 • - завођење пристиглих поднесака странака и осталих писмена у АВП програм,
 • - улагање поднесака, повратница и других писмена, односно њихово лепљење у спис и евиденцију истих у попису списа, када се предмет налази у писарници,
 • - понављање неуручених писмена,
 • - издвајање евиденције и рочишта,
 • - здруживање других предмета на увид по налогу судије,
 • - развођење одлука којима се окончава поступак у АВП програм и њихово експедовање,
 • - експедовање предмета другостепеним судовима по правном леку, у којима је записничар претходно израдио спроводни извештај,
 • - поступање по налозима за наплату таксе и старању о принудној наплати судске таксе,
 • - рад са странкама,
 • - скенирање иницијалних аката и поднесака,
 • - обављање других послова у складу са Судским пословником и Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у суду.

 

Кривично одељење Другог основног суда у Београду, кривична писарница, као и пратеће службе за рад кривичног одељења, смештене су у судској згради Паллата правде, Београд, Ул. савска бр. 17а

 

Управитељ писарнице

Радица Јоцић Радовановић, телефон 011/635-4905

Шефови писарница

- послове шефа кривичне писарнице обавља Весна Мијатовић, телефон 011/745-1362 (судска зграда Палата правде, Београд, Ул. савска бр. 17а)

- послове шефа парничне писарнице обавља Маја Танасковић, телефон 011/635-4798

- послове шефа ванпарничне писарнице обавља Татјна Станковић, телефон 011/635-4849

- послове шефа извршне писарнице обавља Миљана Милутиновић, телефон 011/635-4566

- послове шефа пријема, експедиције и доставне службе обаља Милан Милосављевић

- послове шефа судских извршитеља обаља Константин Живковић

- послове шефа записничара и дактилографа обавља Драгана Стојановић

Запослени који обављају послове у писарници старају се да се са предметима поступа правилно, уредно и на време, а нарочито да се поштују сви прописани или одређени рокови, да се отклони све што би сметало благовременом поступању судије у предмету, да судији на време буду предати сви предмети у рад чим стигне какав поднесак или извештај по коме треба донети одлуку или предузети неку другу радњу. Запослени који обавља послове у писарници, може указати судији или судијском помоћнику на протек појединих рокова или на поједине техничке грешке и сл.

Управитељ писарнице сваког месеца извештава председника суда о одлукама које нису израђене, а законски рок је истекао. О оваквим случајевима се и судској управи води посебна евиденција за сваког судију.