Судијски помоћници и волонтери

У Другом основном суду у Београду према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од 23.12.2015. године, који је измењен 03.10.2016. године и 02.08.2017. године, систематизовано је 24 судијских помоћника.

Положај судијских помоћника, као и свих запослених регулисан је Законом о уређењу судова и Законом о државним службеницима.

Судијски помоћник помаже судији, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и самостално или уз надзор и упутства судије врши послове одређене законом и Судским пословником.

На дан 16.05.2018. године у Другом основном суду у Београду распоређено је 43 судијска помоћника и то на неодређено време 20 судијска помоћника, а на одређено време, због повећаног обима посла 22, док је 1 судијски помоћник запослен на одређено време ради замене одсутних радника.

На дан 16.05.2018. године у Други основни суд у Београду распоређено је и 7 судијских помоћника – волонтера.

Распоређивање и спровођење обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера у свим судским одељењима поверава се судији Дејану Гарићу.

Распоређивање, контрола рада, евиденције постигнутих резултата и радне дисциплине судијских помоћника у свим судским одељењима поверавају се судији Јелени Драговић

Рад судијских помоћника једном годишње оцењује председник суда, по прибављеном мишљењу седнице одељења у којој је судијски помоћник распоређен, односно судије или већа с којим ради, уколико није распоређен у одељење суда. Приликом оцењивања, вреднује се обим посла, квалитет, савесност, предузимљивост, евентуално објављени стручни радови, док се само оцењивање врши на основу објективних и јединствених критеријума Високог савета судства.

Оцене су: „не задовољава“, „задовољава“, „истиче се“ и „нарочито се истиче“.

Годишњим распоредом у Другом основном суду у Београду за 2018. годину распоред судијских помоћника и сарадника волонтера извршен је на следећи начин:

У судској управи послове ће обављати судијски помоћници:

- Снежана Станојевић Марковић

- Данијела Савић

- Марина Жујовић

- Милена Ћеранић

- Татјана Макић

- Тијана Досковић

Послове извршења кривичних санкција обављаће судијски помоћник:

- Зоран Мудрић

У ванрасправном већу из члана 21 став 4 Законика о кривичном поступку послове ће обављати судијски помоћници:

- Марија Вељовић Милованов

- Марија Алексић

- Драгана Солунац

У кривичном одељењу ,,К“ послове ће обављати судијски помоћник:

- Вељовић Милованов Марија

- Сања Малиновић

У парничном одељењу ,,П“ послове ће обављати судијски помоћници:

- Александра Гуглета

- Сања Дедајић

- Марија Ивановић

- Јована Смиљковић

- Наташа Шаргић

- Јадранка Чабаркапа

- Сања Исаиловић

- Марија Сокић

У одељењу радних спорова ,,П1“ послове ће обављати судијски помоћници:

- Иван Трнавац

У ванпарничном одељењу ,,Р“ и ,,О“ послове ће обављати судијски помоћници:

- Нина Никић ( ванпарнични предмети)

- Данијела Чворо ( ванпарнични предмети)

- Јелена Влајић (оставина- самостални реферат)

- Сања Дојчиновић (оставина- самостални реферат)

- Марина Жујовић (оставина- самостални реферат)

- Милан Вићентијевић (оставина- самостални реферат)

У одељењу породичних спорова ,,П2“ послове ће обављати судијски помоћници:

- Биљана Дудић

- Милица Поповић

- Милена Стојановић

У извршном одељењу послове ће обављати судијски помоћници:

- Дејан Ђокић

- Слободан Стошић

- Жељко Колџић

- Маја Вујичић

- Милица Мартиновић

- Анђелка Рачић

- Невена Јеринић

- Ивана Глобаревић

- Милица Мијатовић

- Мина Миловановић

- Невена Моравчевић

- Марија Лазовић

- Ивана Перић

 

У материји ,,Р4“ ( поступање по приговорима за убрзање поступка у складу са Законом о заштити права на суђење у разумном року у грађанској материји) послове ће обављати судијски помоћници:

- Татјана Макић

- Александра Гуглета

- Наташа Шаргић

- Милена Стојановић

 

Судијски помоћници који раде у Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорова су:

- Сања Дедајић

- Марија Ивановић

- Татјана Макић

- Марија Сокић и евентуално други судијски помоћници које буде одредио надзорни судија за судијске помоћнике.

 

 

По потреби сви судијски помоћници поступаће у извршном одељењу, као и у служби за медијацију.

 

Судијски помоћници који ће  поред својих редовних обавеза у одељењима у којима су распоређени обављати  и послове судске праксе:

 

- судијски помоћник Јадранка Чабаркапа ће поред својих редовних обавеза у одељењу у које је распоређена, обављати и послове судске праксе у парничној материји, а у случају одсутности замењиваће је судијски помоћник Наташа Шаргић. 

- судијски помоћници Јелена Влајић, Марина Жујовић и Милан Вићентијевић ће поред својих редовних обавеза у одељењима у којима су распоређени, обављати и послове судске праксе у оставинској материји, наизменично, по распореду који сачини председник ванпарничног одељења. 

- судијски помоћници Биљана Дудић, Милена Сојановић и Милица Поповић ће поред својих редовних обавеза у одељењима у којима су распоређени, обављати и послове судске праксе у одељењу породичних спорова, наизменично, по распореду који сачини председник одељења породичних спорова. 

         - судијски помоћници Дејана Ђокић, Ивана Перић, Слободан Стошић и Анђелка Рачић обављаће поред редовног посла и послове судске праксе у извршном одељењу, наизменично, по распореду који сачини председник извршног одељења. 

      - судијски помоћници Милиц Мијатовић, Ивана Глобаревић и Марија Лазовић обављаће поред редовног посла и послове судске праксе у извршном одељењу-„ИПВ“ веће,наизменично, по распореду који сачини председник извршног одељења.

         - судијски помоћник Ивана Трнавац обављаће поред редовног посла и послове судске праксе у одељењу радних спорова и задужен је за уређење архиве Другог основног суда у Београду на Вилиним водама.

        - судијски помоћници Александра Гуглета и Јадранка Чабаркапа вршиће псеудонимизацију и анонимизацију података у судским одлукама Другог основног суда у Београду у  складу са Правилником о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама који је донела председник Другог основног суда у Београду Су I бр-1-317/2017 од 09.08.2017. године.