Судијски помоћници и волонтери

У Другом основном суду у Београду према Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места од 23.12.2015. године, који је измењен 03.10.2016. године и 02.08.2017. године, систематизовано је 24 судијских помоћника.

Положај судијских помоћника, као и свих запослених регулисан је Законом о уређењу судова и Законом о државним службеницима.

Судијски помоћник помаже судији, израђује нацрте судских одлука, проучава правна питања, судску праксу и правну литературу, израђује нацрте правних схватања, усвојена правна схватања припрема за објављивање и самостално или уз надзор и упутства судије врши послове одређене законом и Судским пословником.

На дан 02.12.2019. године у Другом основном суду у Београду распоређено је 36 судијских помоћника и то на неодређено време 13  судијских помоћника, а на одређено време, због повећаног обима посла 23.

На дан 02.12.2019. године у Други основни суд у Београду распоређено је и 4 судијских помоћника – волонтера.

Распоређивање и спровођење обуке и стручног усавршавања судијских приправника и волонтера у свим судским одељењима поверава се судији Дејану Гарићу.

Распоређивање, контрола рада, евиденције постигнутих резултата и радне дисциплине судијских помоћника у свим судским одељењима поверавају се судији Јелени Драговић

Рад судијских помоћника једном годишње оцењује председник суда, по прибављеном мишљењу седнице одељења у којој је судијски помоћник распоређен, односно судије или већа с којим ради, уколико није распоређен у одељење суда. Приликом оцењивања, вреднује се обим посла, квалитет, савесност, предузимљивост, евентуално објављени стручни радови, док се само оцењивање врши на основу објективних и јединствених критеријума Високог савета судства.

Оцене су: „не задовољава“, „задовољава“, „истиче се“ и „нарочито се истиче“.

Годишњим распоредом у Другом основном суду у Београду за 2019. годину распоред судијских помоћника и сарадника волонтера извршен је на следећи начин:

 

У судској управи послове ће обављати судијски помоћници:

- Данијела Савић

- Тијана Досковић

- Снежана Стојановић Марковић

- Ивана Кесић

- Ивана Перић

 

Послове извршења кривичних санкција обављаће судијски помоћник:

- Зоран Мудрић

 

У ванрасправном већу из члана 21 став 4 Законика о кривичном поступку послове ће обављати судијски помоћници:

- Марија Вељовић Милованов

- Марија Алексић

- Драгана Солунац

 

У парничном одељењу ,,П“ послове ће обављати судијски помоћници:

- Александра Гуглета

- Марија Ивановић

- Марија Бајчетић

- Анита Ристић

- Марија Сокић

- Ивана Миловановић

- Леона Тошковић судијски сарадник-волонтер

- Бранислава Марковић

- Милица Денић судијски сарадник-волонтер

 

У одељењу радних спорова ,,П1“ послове ће обављати судијски помоћници:

- Иван Трнавац

 

У ванпарничном одељењу ,,Р“ и ,,О“ послове ће обављати судијски помоћници:

- Милан Вићентијевић (оставина- самостални реферат)

- Марина Жујовић (оставина- самостални реферат)

- Нина Никић ( ванпарнични предмети)

- Данијела Чворо ( ванпарнични предмети) 

- Павле Вукчевић (ванпарнични предмети)

- Јелена Влајић (оставина- самостални реферат)

- Сударевић Миловановић Марија (панични предмети)

 

У одељењу породичних спорова ,,П2“ послове ће обављати судијски помоћници:

- Милица Поповић

- Тијана Вазура судијски сарадник-волонтер

 

У извршном одељењу послове ће обављати судијски помоћници:

- Маја Вујичић

- Ивана Глобаревић

- Мирјана Лазовић

- Сања Малиновић

- Слободан Стошић

- Невена Моравчевић

- Марија Несторов

- Милош Стојковић судијски сарадник-волонтер

- Александар Гребовић

- Сања Исаиловић

- Милица Мартиновић

- Мина Миловановић

- Драгана Бијанић

- Жељко Колџић

 

У материји ,,Р4“ ( поступање по приговорима за убрзање поступка у складу са Законом о заштити права на суђење у разумном року у грађанској материји) послове ће обављати судијски помоћници:

- Марија Бајчетић

- Ивана Милановић

- Леона Тошковић судијски сарадник-волонтер

- Бранислава Марковић

- Милица Денић судијски сарадник-волонтер

- Тијана Досковић

 

Судијски помоћници који раде у Инфо служби за подршку алтернативном решавању спорова су:

- Марија Ивановић

- Иван Трнавац

- Александар Гребовић

- Милица Денић

- Ивана Милановић

- Марија Сокић

 

 

По потреби сви судијски помоћници поступаће у извршном одељењу, као и у служби за медијацију.

 

Судијски помоћници који ће  поред својих редовних обавеза у одељењима у којима су распоређени обављати  и послове судске праксе:

 

- судијски помоћник Александра Гуглета ће поред својих редовних обавеза у одељењу у које је распоређена, обављати и послове судске праксе у парничној материји, а у случају одсутности замењиваће је судијски помоћник Марија Сокић.

 

- судијски помоћници Нина Никић, Марина Жујовић и Милан Вићентијевић ће поред својих редовних обавеза у одељењима у којима су распоређени, обављати и послове судске праксе у оставинској материји, наизменично, по распореду који сачини председник ванпарничног одељења. 

 

- судијски помоћници Милица Поповић и Тијана Визура ће поред својих редовних обавеза  у одељењима у којима су распоређени, обављати и послове судске праксе у одељењу породичних спорова, наизменично, по распореду који сачини председник одељења породичних спорова.

 

- судијски помоћници Слободан Стошић и Марија Несторов обављаће поред редовног посла и послове судске праксе у извршном одељењу, наизменично, по распореду који сачини председник извршног одељења. 

 

- судијски помоћници Ивана Глобаревић, Марија Лазовић и Маја Вујичић обављаће поред редовног посла и послове судске праксе у извршном одељењу - "ИПВ" веће, наизменично, по распореду који сачини председник извршног одељења.

 

- судијски помоћник Драгана Бијанић и Жељко Колџић обављаће обављаће поред редовног посла и послове судске праксе у извршном одељењу "ИВ", наизменично, по распореду који сачини председник извршног одељења.

 

- судијски помоћник Иван Трнавац обављаће поред редовног посла и послове судске праксе у одељењу радних спорова и задужен је за уређење архиве Другог основног суда у Београду на Вилиним водама, а у случају оправдане спречености замењиваће га судијски помоћник кога одреде надзорни судија за судијске помоћнике и председник суда.

 

- судијски помоћници Александра Гуглета и Милица Поповић вршиће псеудонимизацију и анонимизацију података у судским одлукама Другог основног суда у Београду у  складу са Правилником о замени и изостављању (псеудонимизацији и анонимизацији) података у судским одлукама који је донела председник Другог основног суда у Београду Су I бр-1-317/2017 од 09.08.2017. године.