Судска управа

 Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти, а под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени Законом о судијама, („Сл. гласник РС“ бр. 101/2013, 106/2015 и 63/2016-одлука Уставног суда), Законом о уређењу судова („Сл. гласник РС“ бр. 101/2013,13/2016, 40/2015 – др. Закон и 13/2016) и Судским пословником.

 

Председник суда руководи Судском управом, а замењују га 2 заменика који се постављају из реда судија, чије се посебне обавезе, овлашћења и одговорности, утврђују Годишњим распоредом послова у суду. Послови судске управе су послови који служе вршењу судске власти и под пословима судске управе сматрају се послови унутрашње организације одређени законом и Судским пословником, а нарочито:

 

 • - уређивање унутрашњег пословања у суду;
 • - позивање и распоређивање судија поротника;послови везани за сталне судске вештаке и тумаче;
 • - разматрање притужби и представки;
 • - вођење статистике и израда извештаја;
 • - извршење кривичних и прекршајних санкција;
 • - финансијско и материјално пословање суда;
 • - овера исправа намењених употреби у иностранству;
 • - стручни послови у вези са остваривањем права, обавеза и одговорности судског особља у суду;
 • - доношење општих и појединачних аката који се односе на систематизацију, унутрашњу организацију, радне односе и друге опште акте којима се уређују односи у суду;
 • - послови у вези са стручним усавршавањем и обуком судија и судског особља;
 • - послови управљања судским зградама и непокретностима које се додељују суду на коришћење;
 • - послови у вези са наплатом судских такси;
 • - други послови везани за унутрашњу организацију и пословање суда када је то одређено законом или општим актом суда.

 

Састав судске управе Другог основног суда у Београду

Председник суда – судија Татјана Јеремић – одлуком Народне скупштине Републике Србије од 22.03.2018 године изабрана за председника суда

 

Заменици председника суда:

1. судија Зорица Банковић

2. судија Дејан Гарић

 

Секретар суда – Тинка Павловић - телефон 011/635-4907

Административно-технички секретар – Јелена Ђилас - тел. 011/635-4768, 011/635-4769

Радно место за персоналне послове – Светлана Гордић – тел. 011/635-4767

 

У кабинету председника суда обављају се послови који доприносе остваривању функције председника суда, послови за односе са јавношћу и комуникацију са медијима, као и други административно-технички послови из делокруга рада председника суда. Кабинет председника суда налази се у седишту суда у Београду у Катанићевој улици бр. 15. У кабинету су, поред вршиоца функиције председника суда, судије Татјане Јеремић и секретар суда Тинка Павловић, административно-техничи секретар суда Јелена Ђилас као и на радном месту за персоналне послове и административно-техниче послове са поротом Светлана Гордић.

 

У судској управи у кабинету председника суда, секретар суда обавља и послове реферисања и припремања нацрта одговора по поднетим притужбама и представкама на рад суда, као и послове реферисања и припремања нацрта одлука које доноси председник суда.

 

У оквиру судске управе послове обављаја систем администратор.