Законом о уређењу судова („Сл.гласник РС“, бр.116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011- др. закон, 78/2011 – др.закон, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015, 13/2016, 108/2016, 113/2017, 65/2018, 87/2018 и 88/2018) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва („Службени гласник РС“ бр.101/2013), између осталих судова у Републици Србији, 01.01.2014.год. основан је и Други основни суд у Београду, одређено је његово седиште и подручје на којем врши надлежност.

Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава („Сл. гласник РС", бр. 101/2013), Други основни суд у Београду надлежан је за територије градских општина:

Вождовац, Чукарица, Раковица и Гроцка.

 

Седиште Другог основног суда у Београду налази се у судској згради у Ул. Катанићева бр. 15 у Београду, општина Врачар.У седишту Другог основног суда у Београду, у судској згради у Ул. Катанићева бр. 15 у Београду, смештени су:

-судска управа,

-грађанска одељења,

-финансијско-материјални,

- рачуноводствени послови и послови јавних набавки,

-служба пријема и експедиције поште,

писарнице грађанских одељења и друге пратеће службе.

 

Кривично одељење Другог основног суда у Београду, кривична писарница, као и пратеће службе за рад кривичног одељења, смештене су у судској згради Палата правде, Београд, Ул. савска бр. 17а. Претреси ће се одржавати у судској згради Палата правде, Ул. савска бр. 17а, а за случај да постоје техничке сметње, претреси ће се одржавати у судској згради, у Ул. Катанићева бр. 15.