ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ

 

председник суда:
судија Татјана Јеремић

Назив државног органа:
Други основни суд у Београду

Адреса седишта:
улица Катанићева 15, Београд

Матични број:
17865404

Порески идентификациони број:
108341253

Рачун депозита:
840-427802-32

Рачун судских такси:
840-30616845-57

Рачун трошкова кривичног поступка и паушала:
840-30617845-64