Контакт подаци

 

Централа суда:
+381 (11) 635 4553

Шалтер информација:
+381 (11) 635 4572

Административно технички секретар у судској згради у Ул. Катанићева 15:
+381 (11) 635 4768, +381 (11) 635 4769, факс: 011 635 4956

Административно технички секретар у судској згради Палата правде у Ул. савска 17а:
+381 (11) 745 1505

Портпарол суда:
luka.pantelic@drugi.os.sud.rs +381 (64)87 88 448 - ИСКЉУЧИВО КОНТАКТ СА МЕДИЈИМА

Секретар суда:
+381 (11) 635 4907

Судска управа:
uprava@drugi.os.sud.rs - ИСКЉУЧИВО ЗА КОМУНИКАЦИЈУ ИЗМЕЂУ ДРЖАВНИХ ОРГАНА

 

Адреса за пријем електронских поднесака:
elektronski.podnesak@drugi.os.sud.rs
(НАЧИН ПРЕДАЈЕ ПОДНЕСКА У ОБЛИКУ ЕЛЕКТРОНСКОГ ДОКУМЕНТА)

 

Лице које је овлашћено за поступање по захтевима за заштиту података о личности:

natasa.kuznecov@drugi.os.sud.rs , +381 (64) 878 8478

Рачуноводство:
+381 (11) 635 4773

Управитељ писарница:
+381 (11) 635 4587

Извршна писарница:
+381 (11) 635 4566

Кривична писарница у судској згради Палата правде Ул. савска 17а:
+381 (11) 745 13 62, факс +381 (11) 745 15 21

Парнична писарница:
+381 (11) 635 4798,  +381 (11) 635 4803

Ванпарнична писарница:
+381 (11) 635 4849,  +381 (11) 635 4837

Извршитељи:
+381 (11) 635 4541

Шалтер за издавање кривичних уверења:
+381 (11) 635 4561

Разгледање списа у грађанској материји (парничној, породичним споровима, радним споровима, ванпарнично одљење са оставином и извршно одељење) у судској згради у Ул. Катанићева 15:
+381 (11) 635 4539 

Разгледање кривичних списа у судској згради Палата правде Ул. савска 17а:
+381 (11) 745 11 00

Експедиција у грађанском одељењу (парничном, породичним споровима, радним споровима, ванпарничном одљењу са оставином и извршном одељењеу) у судској згради у Ул. Катанићева 15:
+381 (11) 635 4826,  +381 (11) 635 4614

Експедиција за кривично одељење у судској згради Палата правде Ул. савска 17а:
+381 (11) 745 13 67