Контакт подаци

 

Централа суда:
+381 (11) 635 4553

Секретар суда:
+381 (11) 635 4907

Портпарол суда:
irina.kovacevic@drugi.os.sud.rs

Административно технички секретар у судској згради у ул. Катанићева 15:
+381 (11) 635 4768, +381 (11) 635 4769, факс: 011 635 4956

Рачуноводство:
+381 (11) 635 4773

Управитељ писарница:
+381 (11) 635 4905

Извршна писарница:
+381 (11) 635 4566

Кривична писарница у судској згради Палата правде ул. Савска 17а:
+381 (11) 745 13 62, факс +381 (11) 745 15 21

Парнична писарница:
+381 (11) 635 4798,  +381 (11) 635 4803

Ванпарнична писарница:
+381 (11) 635 4849,  +381 (11) 635 4837

Извршитељи:
+381 (11) 635 4541

Шалтер за издавање кривичних уверења:
+381 (11) 635 4561

Пријем:
+381 (11) 635 4572

Разгледање списа у грађанској материји (парничној, породичним споровима, радним споровима, ванпарнично одљење са оставином и извршно одељење) у судској згради у ул. Катанићева 15:
+381 (11) 635 4539 

Разгледање кривичних списа у судској згради Палата правде ул. Савска 17а:
+381 (11) 745 11 00

Експедиција у грађанском одељењу (парничном, породичним споровима, радним споровима, ванпарничном одљењу са оставином и извршном одељењеу) у судској згради у ул. Катанићева 15:
+381 (11) 635 4826,  +381 (11) 635 4614

Експедиција за кривично одељење у судској згради Палата правде ул. Савска 17а:
+381 (11) 745 13 67