Председник суда

Права, обавезе и овлашћења председника суда прописана су Законом о судијама, Законом о уређењу судова и Судским пословником.

 

Председник суда представља суд, руководи судском управом и одговоран је за правилан и благовремен рад суда. Председник суда обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду, одређује браниоца по службеној дужности по азбучном реду са листе адвоката које доставља Адвокатска комора, стара се о одржавању независности судија и угледу суда и врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

 

Председник суда руководи судском управом, а поједине послове судске управе може поверити заменику председника или председницима одељења. У пословима судске управе председнику помаже секретар суда. Кад суд има више од једног заменика председника суда, председник суда одређује једног заменика који га замењује.

 

Председник суда надзире рад судских одељења и служби, а користећи одговарајуће евиденције и прегледом задужења и експедитивности, остварује стални увид у рад суда као целине и предузима мере за законит, правилан, тачан и благовремен рад.

 

Председник разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход и предузима одговарајуће мере, у складу са законом.

 

Председник суда бира се, између судија истог или вишег степена, на четири године и може бити поново изабран. Судија који је изабран за председника суда обавља и судијску функцију у том суду. Народна скупштина бира председника суда, на предлог Високог савета судства.

 

Сходно наведеним прописима, председник суда:

 

 • - представља суд и одговоран је за правилан и благовремен рад суда;
 • - организује рад у суду;
 • - стара се о одржавању независности судија и угледу суда; 
 • - руководи судском управом, а поједине послове може поверити свом заменику или председницима одељења – осим одлучивања о правима судија на основу рада, утврђивања годишњег распореда послова, одлучивања о радним односима судског особља у случају када је то законом одређено, као и о удаљењу судије и судије поротника са дужности;
 • - стара се о спровођењу и правилној примени Судског пословника, издавањем наредби и упутства;
 • - надзире рад судских одељења и служби;
 • - обезбеђује законитост, ред и тачност у суду, налаже отклањање неправилности и спречава одуговлачење у раду; 
 • - врши послове у вези са програмом стручног усавршавања и обуке судијских помоћника и судијских приправника;
 • - разматра притужбе странака и других учесника у судском поступку који сматрају да се поступак одуговлачи, да је неправилан или да постоји било какав утицај на његов ток, односно исход, и предузима одговарајуће мере, у складу са законом;
 • - ако при разматрању годишњег извештаја о раду утврди да у суду постоји већи број нерешених предмета, доноси Програм решавања старих предмета; 
 • - врши друге послове одређене законом и Судским пословником.

 

Председник суда има једног или више заменика који обављају посао у случају његове спречености или одсутности.

 

У пословима судске управе председнику суда помажe секретар суда.

 

Такође, председник суда има и друга овлашћења и дужности које проистичу из других прописа, које он има као сваки други старешина државног органа:

 

1.      Председник суда на основу Закона о државним службеницима („Сл. гласник РС“ бр. 79/2005, 81/2005, 83/2005, 64/2007, 116/2008, 104/2009 и 99/2014):

 • - Врши права и дужности Републике Србије као послодавац (члан 3 став 2) запосленима у овом државном органу;
 • - На захтев државног службеника предузима мере за заштиту његове безбедности на раду (члан 12 став 2);
 • - Даје писмене налоге државним службеницима (члан 22);
 • - Даје писмену сагласност за додатни рад или забрањује додатни рад државним службеницима ван радног времена за другог послодавца (члан 26);
 • - Одлучује да ли је потребно да се попуни извршилачко радно место (члан 47 став 2) и доноси одлуке у вези са попуњавањем извршилачких радних места (члан 49);
 • - Доноси решење о преузимању државних службеника (члан 52);
 • - Именује конкурсну комисију за спровођење интерног конкурса (члан 54);
 • - Бира кандидата са листе за избор и доноси решење о пријему у радни однос и премештају (члан 57);
 • - Решењем одређује оцену државним службеницима (члан 84);
 • - Доноси решење о унапређењу државног службеника (члан 88)
 • - Доноси решење о премештају државног службеника у други државни орган (члан 95);
 • - Закључује уговор са незапосленим лицем о стручном оспособљавању без накнаде, ради стручног оспособљавања, односно стицања радног искуства и услова за полагање државног стручног испита (члан 106а);
 • - Покреће дисциплински поступак против државних службеника закључком (члан 112), води дисциплински поступак и одлучује о дисциплинској одговорности (члан 113) и доноси решење о удаљењу са рада (члан 116);
 • - Утврђује постојање штете, висину штете и околности под којима је штета проузрокована или писмено овлашћује лице које ће то да учини (члан 122) и закључује са државним службеником писмени споразум о висини и начину накнаде штете (члан 125);
 • - Закључује писмени споразум са државним службеником о престанку радног односа (члан 128);
 • - Даје отказ државном службенику (члан 130) и доноси решење којим се утврђује да је радни однос престао по сили закона (члан 132), доноси решење о престанку радног односа (члан 133);
 • - Одлучује о правима и дужностима државних службеника (члан 140);
 • - Доноси кадровски план, након прибављене сагласности министра финансија (члан 156) и одговара за спровођење кадровског плана (члан 157);
 • - Одлучује о правима и дужностима намештеника (члан 171).

 

 

2.      На основу Закона о платама државних службеника и намештеника („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 63/2006, 115/2006, 101/2007, 99/2010, 108/2013 и 99/2014), председник суда:

Одређује коефицијент за плату државних службеника (члан 15);

 • - Решењем одређује право на додатак и висину додатка на основну плату, изузев додатка за време проведено у радном односу (члан 31);
 • - Решењем одлучује о додатку за остварене резултате рада намештеника и о висини тог додатка, на основу предлога руководиоца организационе јединице у којој намештеник ради (члан 48);
 • - Одређује већи коефицијент за државне службенике и руководиоце унутрашњих јединица који су остварили значајне резултате рада, у оквиру законских ограничења (члан 53 и члан 54).

 

3.      На основу Закона о раду („Сл. гласник РС“ бр. 25/2005, 61/2005, 54/2009 ,32/2013 и 75/2014), председник суда доноси одлуке у вези са остваривањем права из радног односа (осим када су посебна правила прописана Законом о државним службеницима).

 

4.      На основу Закона о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гласник РС” бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009,  107/2009, 101/2010, 95/2012, 62/2013,108/2013, 75/2014 и 142/2014), председник суда обезбеђује правовремено подношење података за матичну евиденцију који се подносе Фонду ПИО.

 

5.      На основу Закона о здравственом осигурању („Сл. гласник РС“ бр. 107/2005, 109/2005, 106/2006, 57/2011, 110/2012, 119/2012, 55/2013,99/2014,123/2014,126/2014,106/2015 и 10/2016), председник суда:

 • - Решава о праву на новчану накнаду (члан 167 став 1. у вези са ставом 168)
 • - Може да захтева доношење решења о правима из обавезног здравственог осигурања (члан 173, став 1)
 • - Може да покрене поступак ради заштите права осигураног лица пред надлежним органом када сматра да је о праву запосленог из обавезног здравственог осигурања донета одлука у супротности са Законом о здравственом осигурању и прописима донетим за спровођење тог закона (члан 174 став 1 и 2).

 

6.      На основу Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у државним органима („Сл. гласник РС“ бр. 41/2007 и 109/2009) председник суда одлучује да ли ће се спровести интерни конкурс за попуњавање извршилачког радног места ако радно место није попуњено премештајем државног службеника из истог органа или премештајем државног службеника по основу споразума о преузимању, као и из којих органа државни службеници могу да учествују на интерном конкурсу (члан 6).

 

7.      На основу Правилника о попуњавању извршилачких радних места у судовима („Сл. гласник РС“ бр. 43/2010), председник суда одређује чланове конкурсне комисије из редова судија и државних службеника тог суда ради спровођења интерног и јавног конкурса.

 

8.      На основу Правилника о евиденцијама у области безбедности и здравља на раду („Сл. гласник РС“ бр. 62/2007, 102/2015) председник суда води евиденције о повредама на раду, запосленима оспособљеним за безбедан и здрав рад, повреда на раду због којих запослени није способан за рад више од три узастопна радна дана.

 

9.      На основу Уредбе о оцењивању државних службеника („Сл. гласник РС“ бр. 11/2006 и 109/2009) председник суда доноси решење којим одређује оцену државном службенику за претходни период за оцењивање (члан 3).

 

10.  На основу Закона о спречавању злостављања на раду („Сл. гласник РС“ бр. 36/2010), председник суда: обезбеђује да запослени, пре ступања на рад, писменим путем буде обавештен о забрани вршења злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и послодавца у вези са забраном злостављања; по захтеву запосленог који му пријави злостављање од стране неког другог лица унутар органа, у року од три дана странама у спору предлаже посредовање као начин разрешења спорног односа; ако поступак посредовања не успе, а постоји основана сумња да је извршено злостављање или је злоупотребљено право на заштиту од злостављања, покреће поступак за утврђивање одговорности; ако запосленом који сматра да је изложен злостављању прети непосредна опасност по здравље или живот, или му прети опасност од настанка ненакнадиве штете, до окончања поступка заштите, запосленом који се терети за злостављање изриче меру премештаја или удаљења са рада уз надокнаду зараде.

 

11.  На основу Закона о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС“ бр. 101/05, 91/2015), председник суда, као послодавац, доноси акт о процени ризика у писменој форми за сва радна места у радној околини и утврђује начин и мере за њихово отклањање. Општим аком или колективним уговором, председник суда утврђује права и одговорности у области здравља на раду.

 

12.  На основу Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл. гласник РС“ бр. 30/2010), председник суда контролише забрану пушења у просторијама органа и одређује запосленог који ће контролисати забрану пушења.

 

13.  На основу Закона о ванредним ситуацијама (”Сл. гласник РС“ бр. 111/2009, 92/2011, 93/2012), председник суда поставља и разрешава повереника и заменика повереника цивилне заштите у овом државном органу.

 

14.  На основу Закона о војној, радној и материјалној обавези (”Сл. гласник РС“ бр. 88/2009 и 95/2010), председник суда распоређује решењем обвезника радне обавезе (члан 86).

 

15.  На основу Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ“, бр. 33/1997 и 31/2001 и ”Сл. гласник“ РС, бр. 30/2010), председник суда одлучује о изузећу службеног лица (члан 35).

 

16.  На основу Закона о оверавању потписа, рукописа и преписа (”Сл. гласник РС“ бр. 93/2014 и 22/2015), председник суда оверава потписе и преписе исправа за потребе органа или овлашћује друго лице да то учини.

 

17.  На основу Закона о печату државних и других органа („Сл. гласник РС“ бр. 101/2007), председник суда:

 • - одређује број примерака печата овог органа (члан 7);
 • - одлучује о потреби постојања малог печата, као и о броју примерака, величини, скраћеном називу органа и употреби малог печата (члан 8);
 • - одлучује о томе коме ће поверити чување и употребу печата (члан 9).

 

18.  На основу Уредбе о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. гласник РС“ бр. 8019/1992, 45/2016, 98/2016), председник суда одлучује о којим врстама предмета ће се водити евиденција и одређује рокове решавања предмета, у складу са законом.

 

19.  На основу Закона о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 , 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 и 103/2015) председник суда је наредбодавац буџета и као такав, на основу члана 72, став 2. Закона, одговоран је за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету, а налазе се на разделу Основни судови.

 

20.  На основу Закона о средствима у својини Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр. 53/1995, 3/1996, 54/1996, 32/1997 и 101/2005) председник суда је одговоран за законито располагање, управљање и коришћење средстава у државној својини која користи Други основни суд у Београду. Он је, као и други функционери и запослени у овом органу, одговоран за савесно и наменско коришћење средстава у државној својини која се користе у обављању функције. На основу истог закона, повереник „одлучује о прибављању и отуђењу опреме мање вредности и потрошног материјала“.

 

21.  На основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гласник РС“ бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009 и 36/2010) председник суда поступа по захтеву којим се од суда тражи информација од јавног значаја (члан 16). Ако располаже документом са траженом информацијом, доставља је тражиоцу што је могуће пре, а најкасније у прописаном року од 15 дана, односно у наведеном року омогућава му увид у документ на који се захтев односи. Уколико не располаже документом, обавештава тражиоца одмах и уз његову сагласност захтев доставља органу у чијем се поседу, по његовом сазнању, документ налази или тражиоца упућује да сам поднесе захтев органу у чијем се поседу налази информација. На исти начин председник суда поступа и када му други орган уступи захтев.

 

22.  На основу Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 97/2008 , 104/2009, 68/2012 и 107/2012) председник суда је дужан да образује, води и ажурира евиденцију о обради података која садржи елементе из члана 48. Закона, све у складу са Уредбом о обрасцу за вођење евиденције о обради података о личности („Сл. гласник РС“ бр. 50/09). Пре започињања обраде, односно успостављања збирке података са потребним подацима (члан 49. Закона), као и о свакој даљој обради, пре предузимања обраде и то најкасније 15 дана пре успостављања збирке података, односно обраде председник суда доставља обавештење Поверенику. Председник суда доставља Поверенику и евиденцију о збирци података, односно промене у евиденцији података, најкасније у року од 15 дана од дана успостављања, односно промене. Наведена обавештења и евиденције уписују се у Централни регистар.

 

23.  На основу Закона о тајности података (”Сл. гласник РС“ бр. 104/2009), председник суда:

 • - Одређује тајност података, под условима и на начин утврђен законом (члан 9);
 • - Ослобађа лица дужности чувања тајности података, на захтев надлежног органа, посебном одлуком, за намене и у обиму који садржи захтев надлежног органа којом предвиђа и мере заштите тајности података (члан 44);
 • - Доставља захтев за издавање сертификата, када га захтева руковалац тајним подацима или други запослени у служби или кабинету председника суда (члан 51);
 • - Решењем привремено забрањује приступ тајним подацима, до правоснажног окончања поступка, лицу којем је издат сертификат, а након тога покренут дисциплински поступак због теже повреде службене дужности, теже повреде радних обавеза и дужности, кривични поступак због основане сумње за почињено кривично дело које се гони по службеној дужности или прекршајни поступак за прекршај из Закона о тајности података (члан 76);
 • - Одговара за унутрашњу контролу над спровођењем Закона о тајности података и прописа донетих на основу тог закона (члан 84);
 • - Врши унутрашњу контролу непосредним увидом, одговарајућим проверама и разматрањем поднетих извештаја (члан 85).

 

Председник суда обавља и друге функције које су другим прописом установљене као обавеза за старешину државног органа.

 

Одлуком народне скупштине Републике Србије од 22.03.2018 године за председника Другог основног суда у Београду изабрана је судија Татјана Јеремић.

 

 Председник Другог основног суда у Београду има два заменика, судије: Зорицу Банковић и Дејана Гарића.