Јавне набавке 2021. година

ЈН 01/2021 - ЈАВНА НАБАВКА ШТАМПАНИХ ОБРАЗАЦА И НЕСТАНДАРДИЗОВАНИХ КОВЕРАТА ЗА СУДСКА ПИСМЕНА (објављено дана 05.02.2021. године)

Јавни позив Величина: 0.09 MB
Општи подаци Величина: 0.41 MB
Техничка спецификација за Партију 1 Величина: 0.38 MB
Техничка спецификација за Партију 2 Величина: 0.39 MB
Образац структуре понуђене цене за Партију 1 Величина: 0.8 MB
Образац структуре понуђене цене за Партију 2 Величина: 0.54 MB
ОДГОВОРИ НА ЗАХТЕВЕ ЗА ПОЈАШЊЕЊИМА ИЛИ ДОДАТНИМ ИНФОРМАЦИЈАМА (ОБЈАВЉЕНО ДАНА 11.02.2021. ГОДИНЕ) Величина: 0.05 MB
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗА ПАРТИЈУ 1, ИЗМЕНА БРОЈ 1 Величина: 0.38 MB
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1, ИЗМЕНА БРОЈ 1 Величина: 0.62 MB
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ, ИЗМЕНА БРОЈ 1 Величина: 0.13 MB
Одлука о додели уговора за Партију 1 (објављено дана 05.03.2021. године) Величина: 4.58 MB
Одлука о додели уговора за Партију 2 (објављено дана 05.03.2021. године) Величина: 4.08 MB
Обавештење о додели уговора за обе партије (објављено дана 25.03.2021) Величина: 0.1 MB