У току 2017. године Министарство правде је започео са спровођењем прејекта успостављања електронске размене података са државним органима и организацијама чије службене евиденције садрже скупове података од значаја за рад правосудних органа. Подаци из Правосудно информационог система су учињени доступним искључиво у сврху спровођења службених радњи у поступку, а циљ је да њихово коришћење замени слање писаних захтева за подацима из службених евиденција.