Осуђеном Вучићевић Драгану обустављено је извршење казне затвора у трајању од 6 месеци, а по решењу Другог основног суда у Београду К бр.141/20 - Кв бр.151/23 од 03.02.2023. године, правноснажном 13.02.2023. године, којим је новчана казна у неплаћеном износу од 200.000 динара, на коју је осуђен пресудом Другог основног суда у Београду К бр.141/20 од 25.03.2021. године, правноснажном 28.10.2021. године, замењена казном затвора у трајању од 6 месеци.

 

Имајући у виду да је из извода Министарства финансија – Управе за трезор од 04.04.2023. године утврђено да је наведеног дана на рачун Другог основног суда у Београду уплаћен износ од 200.000 динара у предмету К бр.141/20, то је суд дана 05.04.2023. године према осуђеном Вучићевић Драгану обуставио извршење казне затвора у трајању од 6 месеци, а по решењу Другог основног суда у Београду К бр.141/20 - Кв бр.151/23 од 03.02.2023. године, правноснажном 13.02.2023. године.

 

Против решења суда, странке могу изјавити жалбу, с тим што жалба не задржава извршење решења.