САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

дана 23.03.203.године

 

Поводом навода који су се дана 23.03.2023. године појавили у медијима, обавештавамо јавност да је дана 03.02.2023. године решењем Другог основног суда у Београду К број 141/20 – Кв број 151/23 осуђеном Вучићевић Драгану новчана казна у износу од 200.000,00 динара, изречена пресудом Другог основног суда у Београду К број 141/20 од 25.03.2021. године, правноснажна дана 28.10.2021. године, замењена казном затвора у трајању од 6 (шест) месеци.

 

 

Наиме, пресудом Другог основног суда у Београду К број 141/20 од 25.03.2021. године, која је постала правноснажна дана 28.10.2021. године, окривљени Вучићевић Драган је оглашен кривим због продуженог кривичног дела увреда из члана 170 став 2 у вези са ставом 1 у вези са чланом 61 Кривичног законика на новчану казну у износу од 200.000,00 динара коју је дужан да плати у року од 3 (три) месеца од дана правноснажности пресуде, те је одређено да ће суд, уколико окривљени не плати новчану казну у датом року, новчану казну заменити казном затвора тако што ће за сваких започетих 1.000,00 динара новчане казне одредити један дан затвора, с тим да у конкретном случају казна затвора не може бити дужа од 6 (шест) месеци.

 

Како осуђени Вучићевић Драган новчану казну у износу од 200.000,00 динара по правноснажној пресуди Другог основног суда у Београду К број 141/20 од 25.03.2021. године, није уплатио на рачун Другог основног суда у Београду у року од 3 (три) месеца који му је одређен правноснажном пресудом, нити је то учинио након упућене опомене коју је осуђени примио дана 26.12.2022. године, при чему је суду дана 06.01.2023. године преко свог браниоца упутио подесак којим је обавестио суд да тражи да се изречена новчана казна замени казном затвора, то је суд по испуњену законских услова, а због неплаћене новчане казне исту заменио казном затвора.